Lesreglement

Wanneer u inschrijft voor tennistraining, gaat u akkoord met dit reglement.

 • Een lesuur duurt 50 minuten. Bij een half lesuur wordt er 25 minuten training gegeven. Daarnaast kan er op basis van bepaalde doelgroepen of groepsgrootte een afwijkende lesduur worden aangeboden.
 • Cursist dient bij aanvang van de eerste tennistraining lid te zijn van de vereniging. De inschrijving voor tennistraining houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennistrainingen. 
 • Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen trainingen.
 • Het specifieke trainingsrooster (bijvoorbeeld weken wel, weken niet) en overige informatie over uw specifieke trainingen (en groep) worden vóór aanvang van de trainingscyclus in de OC Tennis app gepubliceerd. Bij het inschrijven staat het aantal lesweken bij elk lesproduct vermeld.
 • Bij verandering van groepsgrootte worden de trainingstarieven of trainingstijden naar rato aangepast naar het betreffende aantal groepsleden. 
 • Wanneer door weersomstandigheden, baancondities of om andere redenen de trainingen niet doorgaan, wordt u hier voor aanvang van de betreffende training van op de hoogte gesteld via Whatsapp, e-mail en/of de OC Tennis app.
 • Trainingen die wegens weersomstandigheden of baancondities door OC Tennis geannuleerd zijn, worden ingehaald in overleg met de trainer. Hierbij geldt dat er in de zomer maximaal 2 uitgevallen lessen worden ingehaald. In de winter worden maximaal 3 lessen ingehaald. Geplande inhaaltrainingen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald. 
 • Trainingen die door afwezigheid van de trainer niet doorgaan worden ingehaald of door een andere trainer gegeven.
 • Indien door omstandigheden buiten de invloedsfeer van OC Tennis er met maximaal 2 personen op 1 baan mag worden getennist dan telt een dergelijke duoles als gegeven les aan de hele groep. 
 • Indien door omstandigheden buiten de invloedsfeer van OC Tennis lessen niet op de geplande dag/tijdstip kunnen worden gegeven terwijl de weersomstandigheden dit wel toelaten, dan wordt deze les op een ander moment gepland en telt deze niet als inhaalles.
 • Eenmaal aangevangen trainingen die minimaal 25 minuten bezig zijn en door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, worden niet ingehaald.
 • Trainingen gemist door ziekte of blessure kunnen indien mogelijk na overleg met de trainer ingehaald worden.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het trainingsgeld. De trainingen zijn wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde niveau hebben. In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van OC Tennis, kan hiervan worden afgeweken. 
 • De cursist wordt bij voorkeur 10 dagen, doch uiterlijk 1 week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van plaatsing en ingedeelde medecursisten. 
 • Betaling van de verschuldigde trainingsgelden zal plaatsvinden door middel van een eenmalige incasso. Verschuldigde trainingsgelden zullen een week na de start van de betreffende trainingscyclus worden afgeschreven. De betaler heeft daarbij géén recht van terugboeking. Voor uw administratie wordt een (digitale) factuur toegezonden.
 • Niet tijdige betaling van de trainingsgelden kan uitsluiting van de tennistrainingen tot gevolg hebben.
 • De cursist neemt op eigen risico deel aan de training of evenement. OC Tennis is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk bij persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 • Alle informatie over trainingsduur en trainingstarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. OC Tennis heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en het gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.